کتاب های صنف دوازدهم

کتاب های صنف دوازدهم ( تنها کتب لازم برای کانکور)

کتاب ریاضی

دانلود کتاب درسی
(حجم: 6.69 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 5.65 مگابایت)

کتاب ریاضی 12
کتاب ریاضی 12

کتاب فزیک

دانلود کتاب درسی
(حجم: 4.77 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 11.43 مگابایت)

کتاب فزیک 12
کتاب فزیک 12

کتاب کیمیا

دانلود کتاب درسی
(حجم: 39.54 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 5.95 مگابایت)

کتاب کیمیا 12
کتاب کیمیا 12

کتاب بیولوژی

دانلود کتاب درسی
(حجم: 7.34 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 2.92 مگابایت)

کتاب بیولوژی 12
کتاب بیولوژی 12

کتاب تاریخ

دانلود کتاب درسی
(حجم: 9.95 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 1.81 مگابایت)

کتاب تاریخ 12
کتاب تاریخ 12

کتاب جغرافیه

دانلود کتاب درسی
(حجم: 6.96 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 20.51 مگابایت)

کتاب جغرافیه 12
کتاب جغرافیه 12

کتاب تعلیم و تربیه اسلامی (حنفی)

دانلود کتاب درسی
(حجم: 1.66 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: – مگابایت)

کتاب تعلیم و تربیه اسلامی (حنفی) 12
کتاب تعلیم و تربیه اسلامی (حنفی) 12

کتاب تفسیر شریف

دانلود کتاب درسی
(حجم: – مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 1.76 مگابایت)

کتاب تفسیر 12
کتاب تفسیر 12

کتاب زبان و ادبیات دری

دانلود کتاب درسی
(حجم: 2.78 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 6.98 مگابایت)

کتاب دری 12
کتاب دری 12

کتاب پشتو

دانلود کتاب درسی
(حجم: 5.78 مگابایت)
دانلود کتاب رهنمای معلم
(حجم: 1.66 مگابایت)

کتاب پشتو 12
کتاب پشتو 12