حداکثر و حداقل نمرات کانکور 1396

شما اکنون می توانید با جستجو نمودن رشته مورد علاقه خود بر اساس نام، ولایت و حداقل و حداکثر نمره ای که در کانکور سال 1396 برای کامیاب شدن نیاز بوده را دریابید.
فقط کافی است تا در کادر Search نام رشته، ولایت، نمره یا مشخصه دیگری که در نظر دارید را تایپ نمایید.

نتیجهحداکثر نمرهحداقل نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل344.248328.922
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل342.538239.211
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل340.781322.39
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل339.382319.427
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست339.36254.009
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ337.799282.678
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل337.668317.353
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل337.533298.952
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار336.425305.434
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل335.593287.938
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل332.662259.641
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل332.343290.796
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل332.198291.886
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل330.945279.532
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات329.575308.613
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل329.362288.406
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل329.213307.184
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل329.071315.763
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل328.811279.392
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا327.867278.957
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات327.79251.609
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل327.628285.121
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل327.543284.075
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل327.351313.574
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات327.331291.708
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی327.234291.685
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل325.993271.981
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ325.984300.639
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل325.768304.252
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل325.662298.604
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات325.614284.025
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل322.394242.758
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل322.362260.355
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل322.08255.174
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار320.935270.392
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل320.815290.44
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل320.486291.51
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل319.561271.617
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل319.235297.392
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار319.104275.634
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار319.096283.662
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل318.963284.397
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ318.959174.002
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل318.934250.531
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست318.869288.456
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل317.483290.833
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل317.241275.475
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل317.208281.772
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل317.198284.71
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل317.055275.007
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل315.649289.241
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل315.473291.708
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل315.053251.759
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل314.232269.175
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل314.23314.087
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل314.157235.351
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل314.098254.438
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات313.921296.785
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار312.788182.176
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل312.495276.862
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل312.419273.855
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل312.242278.871
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل312.219263.289
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز312.139173.287
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل312.093281.388
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل312.024277.07
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل312.003262.185
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل311.093270.841
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل310.528257.295
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل310.353276.62
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل310.137250.362
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل309.594150.761
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل309.06260.46
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل308.77258.222
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل308.742261.754
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید308.405150.214
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار307.705252.74
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات305.746213.824
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل305.656243.48
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان305.622209.674
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی305.504260.444
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل305.492270.271
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل305.346276.695
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل305.275262.933
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل304.933267.002
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار304.13246.846
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل304.029260.494
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل303.88271.179
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل303.8213.376
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان303.778223.955
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل303.548275.31
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل303.413251.393
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان302.742174.758
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل302.69260.939
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل302.662268.299
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ302.492253.2
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل302.315273.164
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل302.312261.431
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار302.283240.822
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات302.265280.12
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی301.976151.29
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار301.862237.759
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل301.768231.34
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات301.295269.094
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ300.637240.957
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی300.573228.046
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات300.488208.917
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار300.357240.918
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ300.169245.004
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات300.119258.968
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ300.021249.759
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ299.988262.539
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات299.588247.472
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل299.137238.309
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار298.536236.373
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر298.18182.675
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار297.787243.401
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ297.528263.681
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ297.376219.029
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار297.354252.002
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل297.227263.998
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل297.163267.105
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار296.866226.476
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات296.78252.859
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل295.983257.001
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل295.962235.127
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا295.857257.749
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل294.968253.322
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات294.836232.328
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست294.702265.714
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ294.029185.036
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل293.974207.911
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل293.909267.941
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات293.903264.211
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات293.587244.652
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار293.343242.129
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل293.296171.623
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات293.011196.151
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات292.838265.525
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار292.744151.28
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب292.715216.849
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست292.643224.786
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات292.547207.44
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید292.425151.463
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی292.376185.785
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات292.019190.368
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ292.016239.232
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل291.88251.157
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی291.867235.912
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان291.772157.236
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار291.753252.987
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل291.626231.328
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل291.1245.102
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی290.674243.927
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان290.668230.943
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل290.662221.762
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل290.6244.639
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی290.585224.761
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی290.558171.719
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات290.51254.747
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز290.456174.026
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل290.377246.535
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل290.336239.63
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی290.143225.621
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان290.122241.023
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار290.03193.791
انستیتوت های نیمه عالی شهر کابل289.889191.65
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ289.826240.186
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی289.825259.3
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل289.782231.555
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل288.906203.049
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل288.785242.618
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل288.509259.875
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی288.505245.793
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل288.453255.459
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی288.184150.062
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ288.156259.852
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی288.068207.349
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل288.029273.252
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل287.786193.524
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات287.367235.919
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل287.326211.005
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل287.323211.125
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان287.308224.252
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار287.208215.221
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات287.168236.205
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ287.162176.625
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی287.006245.965
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی286.944230.22
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل286.726222.811
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل286.477237.179
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل286.465229.938
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی286.062229.533
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل285.827238.575
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات285.66242.823
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل285.64258.92
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست285.549221.287
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان285.253199.254
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل285.126233.187
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات285.123250.545
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل285.086255.234
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب284.993190.647
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل284.83236.981
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان284.787207.064
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان284.719231.208
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات284.525235.207
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز284.057205.606
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا283.994221.751
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل283.783238.211
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان283.626213.787
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل283.574219.238
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار283.565232.59
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار283.438220.694
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات283.309232.96
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات283.107250.707
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار283.008207.448
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات282.966247.34
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار282.935201.766
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل282.823196.357
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار282.635177.247
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات282.617198.091
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل282.589203.467
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار282.532184.129
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ282.478203.293
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل282.159198.999
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل282.147228.499
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل282.085201.787
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار282.034191.433
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان281.788212.492
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ281.764212.734
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی281.636221.788
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار281.571199.335
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار281.369215.896
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی281.14240.98
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل280.847230.804
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی280.792173.542
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل280.752238.311
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل280.624249.191
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان280.603226.643
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان280.37190.629
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک280.34150.019
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار280.298153.407
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی280.126203.861
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل280.124214.073
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل280.117243.71
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا280.101152.689
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست279.805221.467
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات279.529245.67
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ279.487205.758
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات279.362249.92
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات279.176172.315
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل279.081221.686
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات278.974218.993
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه278.9150.898
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز278.871196.421
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان278.751195.356
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست278.73180.141
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب278.646150.936
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل278.597208.241
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز278.316150.019
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار277.989212.184
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی277.964228.335
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی277.601227.047
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات277.429194.543
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان277.288218.641
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل276.884186.615
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان276.838151.705
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی276.711179.487
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی276.683150
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب276.574150.225
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل276.564233.583
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل276.556224.281
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند276.459208.373
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی276.441212.496
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی276.435222.335
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات276.377204.105
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل276.377240.095
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل276.339226.308
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان276.208180.335
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل276.204233.526
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار276.046192.726
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ275.982193.656
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل275.77216.435
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست275.673228.427
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی275.585179.089
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل275.573215.813
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی275.548208.889
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار275.498195.912
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ275.442240.699
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی275.142209.118
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا274.933198.607
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست274.619225.718
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر274.557150.093
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار274.459201.503
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ274.357227.195
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان274.114210.397
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان273.896216.843
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی273.592207.794
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست273.564200.558
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار273.497214.211
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا273.426202.025
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات273.24244.664
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا273.084218.121
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان272.811203.508
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان272.66168.656
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات272.65223.276
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان272.462174.99
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان272.414168.613
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست272.194226.986
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار272.115184.465
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست272.084164.977
دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی272.076222.546
دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل271.951237.406
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل271.945252.725
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا271.907166.731
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل271.721207.426
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار271.58150.022
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ271.195177.011
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب271.151160.142
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ271.056207.23
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل270.384217.731
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات270.183179.488
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار270.116215.159
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ269.978204.354
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل269.947212.702
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر269.908214.192
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان269.521220.643
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ269.487210.214
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز269.36195.048
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا269.043219.182
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان269.041200.382
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار269.041190.581
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل268.983245.896
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ268.9234.155
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست268.866224.436
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر268.757166.8
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل268.651200.828
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی268.592215.446
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات268.313208.488
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل268.191210.719
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل268.147185.439
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات268.123214.903
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل267.953230.558
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار267.673173.351
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی267.646183.677
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ267.586209.049
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور267.314154.7
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان267.279150.002
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات267.274216.288
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا267.21166.612
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور266.901151.81
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل266.787215.009
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل266.738217.4
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار266.72182.78
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا266.521214.261
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست266.269215.896
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل266.23150.459
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز266.103150.012
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار266.079209.246
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار266.034197.537
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل265.941193.223
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی265.812200.633
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی265.604224.844
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار265.5191.041
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل265.479202.617
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل265.41251.468
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل265.122192.657
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی264.975185.676
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست264.834208.69
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست264.463151.056
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات264.404190.368
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی264.126194.686
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار263.89193.469
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار263.877166.837
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان263.511201.655
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار263.391208.845
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ263.306219.902
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل263.208231.445
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل262.923204.826
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ262.8181.954
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل262.625215.396
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل262.621208.875
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر262.579152.908
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی262.453190.829
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان262.32171.889
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی262.316202.163
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی262.294179.551
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل262.27226.064
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل261.838199.886
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی261.608202.246
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات261.554207.939
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات261.51205.998
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی261.322151.86
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل260.986238.987
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل260.972213.724
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر260.672214.66
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار260.648175.032
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار260.636196.424
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل260.626226.486
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان260.544191.895
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات260.223178.576
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ260.121192.136
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات260.039196.153
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی259.972220.981
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ259.749184.047
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس259.545183.505
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل259.396194.718
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی259.344210.618
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا259.23151.438
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس258.918185.478
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب258.879156.133
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ258.849219.242
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار258.845150.062
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان258.721150.022
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل258.711224.279
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار258.683188.018
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی258.559185.942
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ258.498174.656
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان258.333212.508
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار258.324203.966
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند258.319150.273
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست258.319182.564
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار258.179199.406
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب258.095183.974
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ257.96221.672
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل257.83211.415
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل257.828205.647
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل257.753215.759
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان257.642150.223
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات257.445193.113
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر257.307193.237
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار257.282188.999
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان257.276176.654
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا257.23177.301
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا257.185165.307
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس256.987151.039
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل256.95193.918
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی256.944211.093
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی256.76198.358
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب256.74191.954
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان256.603188.295
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل256.497196.989
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار256.487164.756
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان256.3195.906
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان255.984197.335
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات255.856184.054
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر255.68205.511
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی255.587194.177
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار255.464196.106
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات255.429209.234
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ255.376212.483
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل255.231220.995
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات255.221187.647
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست255.146194.626
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل254.956219.138
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ254.82181.983
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان254.789188.071
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ254.756178.866
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار254.717174.139
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز254.638165.9
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب254.553204.146
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان254.492180.472
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات254.107189.765
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان254.03183.713
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی253.978183.729
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار253.908221.125
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل253.871212.309
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات253.762211.096
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان253.733185.439
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر253.712210.936
انستیتوت های نیمه عالی ولایت دایکندی253.594153.131
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور253.44151.242
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی253.295202.387
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست253.287171.151
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات253.245224.237
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی252.761201.912
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار252.744167.115
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان252.668189.519
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل252.649251.495
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز252.577191.576
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار252.403185.715
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی252.334207.269
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان252.141186.84
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات252.101185.819
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان252.093198.161
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان252.088206.328
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان252.072184.052
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست251.782197.155
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان251.678211.858
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار251.559197.876
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا251.504152.188
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی251.314194.531
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز251.179192.488
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی251.169202.696
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ251.132190.337
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان251.044188.164
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان250.99185.485
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات250.866177.363
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل250.651182.288
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات250.483206.79
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل250.375207.57
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات250.328203.502
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند250.057177.108
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان249.978150.081
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل249.957211.257
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار249.927165.536
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ249.904198.567
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان249.886189.25
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ249.741192.638
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل249.705209.435
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات249.68189.624
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان249.569180.74
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ249.486200.159
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات249.413189.53
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار249.198182.512
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار249.093197.932
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست249.076158.329
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل249.01183.926
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ248.714197.692
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان248.641193.795
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات248.407218.336
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ248.344184.329
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات248.317197.299
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار248.238163.805
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان248.157150.399
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان248.104173.056
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل248.004179.878
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی247.748188.87
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل247.172186.433
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل247.161192.322
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار247.147150.907
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل246.954202.483
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان246.875192.563
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ246.794204.285
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان246.723179.463
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان246.667188.357
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل246.584199.053
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست246.5172.17
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات246.368187.89
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ246.338193.575
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات245.976177.275
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات245.903200.46
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان245.903180.52
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ245.892183.541
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست245.882164.06
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان245.619170.081
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی245.504164.101
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار245.383192.125
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه245.238150.315
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ245.138153.347
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ245.056194.222
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی244.874192.117
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز244.867201.227
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار244.762186.399
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات244.713209.728
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ244.642175.6
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی244.427167.941
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار244.404160.382
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل244.375187.753
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل244.342204.703
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات244.316199.335
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان243.978188.301
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار243.473150.234
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار243.235183.3
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان243.046168.674
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار242.968204.278
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز242.953173.29
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه242.929175.468
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار242.786185.476
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار242.656183.221
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ242.514192.16
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان242.185178.464
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان242.179200.465
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی241.746184.78
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار241.656156.285
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان241.583150.029
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی241.271198.082
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ241.208161.709
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات241.186176.863
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا240.949178.803
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار240.923176.636
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا240.621192.933
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست240.487203.963
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان240.415191.025
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان240.344170.706
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر240.332199.863
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات240.213170.526
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی239.967175.405
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ239.89172.054
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لوگر239.833169.73
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل239.816193.752
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور239.741173.111
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان239.71173.621
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان239.551173.703
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان239.487201.166
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل239.303214.703
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار239.077151.322
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان238.866178.143
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر238.857176.941
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی238.561168.535
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی238.388188.146
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان238.33174.906
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند238.17178.24
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ237.963174.542
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان237.952178.487
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار237.928184.493
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار237.904181.841
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان237.484187.897
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار237.47185.839
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز237.452190.795
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان237.331165.481
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ237.162157.642
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان236.813180.424
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان236.756173.472
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات236.597190.083
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار236.474162.635
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان236.323153.587
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار236.318178.864
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان236.25180.347
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان235.972178.475
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان235.932163.682
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی235.861150.025
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان235.796170.983
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل235.759150.032
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست235.757164.166
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ235.747193.858
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان235.55150
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار235.547192.548
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی235.233150.31
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار235.13176.849
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات235.098186.273
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ235.015180.036
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی234.864170.881
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی234.679197.381
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ234.597166.727
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب234.5184.298
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان234.477180.965
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار234.459175.177
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان234.397179.189
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب234.307172.292
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ234.247172.036
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان234.211189.514
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار234.177178.885
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند234.128165.758
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان234.111182.559
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان234.101158.491
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ234.091171.394
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر234.007150.01
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا233.977150.012
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار233.968174.697
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار233.769173.22
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست233.738184.028
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی233.129191.22
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار232.987187.12
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار232.736180.192
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار232.536169.212
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ232.508180.129
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان232.318173.793
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار232.278188.739
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست232.18174.216
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار232.093187.641
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان232.067187.199
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات232.053195.52
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر231.728155.316
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار231.308188.623
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات231.17185.997
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار230.884174.054
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان230.677183.332
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ230.554165.057
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب230.325168.494
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان230.199150.333
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا230.147162.11
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان229.974182.655
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا229.926177.301
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست229.396186.116
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی229.378159.582
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان229.107179.311
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار229.003190.972
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان228.87188.993
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان228.586180.877
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب228.586173.793
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور228.569160.428
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا228.434180.617
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست228.382176.887
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ228.121188.809
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان228.106184.417
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ228.099168.173
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا227.943183.625
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ227.69175.419
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان227.594176.006
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان227.593178.556
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار227.378169.127
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه227.305172.292
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ226.969173.394
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ226.852191.868
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان226.632188.976
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان226.524169.067
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار226.389188.714
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند226.306158.202
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار226.237187.275
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ226.004170.627
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز226178.946
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار225.947183.735
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا225.87196.215
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز225.838179.818
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر225.724163.887
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا225.682163.242
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار225.325172.111
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان225.221166.391
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات225.133191.35
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا225.101193.413
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر225.02158.917
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان225.011151.349
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار224.845176.036
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل224.583154.3
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار224.483179.697
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس224.446161.753
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ224.419176.075
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان224.348178.621
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان224.298186.968
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان224.209160.497
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ223.562185.092
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات222.943177.108
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان222.801174.935
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان222.704173.66
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست222.626184.256
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار222.507154.792
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار222.371183.323
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان222.267183.375
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار222.097179.055
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب222171.333
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند221.716150.001
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان221.665180.144
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان221.468158.831
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان221.394180.998
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر221.339170.653
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان221.332165.575
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان221.325166.547
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی221.049173.369
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ220.86168.662
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست220.757182.125
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان220.072176.408
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان219.864177.439
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی219.826163.901
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی219.799177.998
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر219.726183.416
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست219.639185.867
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان219.506170.346
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک219.471161.494
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان219.265175.079
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر219.231180.381
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا219.225189.381
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان219.102177.825
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست219.016150.043
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی218.873173.527
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا218.849167.472
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست218.567170.663
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان218.539176.694
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا218.263150.001
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه218.236159.794
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز218.037165.26
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان218176.543
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر217.99186.968
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل217.951167.699
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب217.938162.151
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار217.927150.356
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان217.688178.998
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان217.648182.429
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا217.638151.286
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس217.5151.148
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل217.43163.981
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا217.405166.702
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز217.333175.037
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار217.304182.043
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر217.298175.433
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار217.234184.177
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان217.214172.801
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا216.913172.57
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست216.875186.117
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان216.815183.613
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان216.715190.314
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی216.539171.075
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر216.522179.147
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان216.119172.785
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا215.823178.866
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند215.817171.725
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا215.362151.172
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار215.353184.619
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر215.25163.521
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان215.234173.888
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان215.186168.365
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان215.167172.157
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز215.127151.615
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند214.89161.869
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه214.823165.643
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی214.694181.612
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب214.59156.462
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز214.575159.752
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس214.521164.763
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان214.514175.994
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان214.509168.033
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار214.411179.542
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب214.384177.187
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان214.384164.444
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ214.048187.588
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان213.984163.012
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل213.897161.384
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل213.88168.298
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار213.836187.613
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا213.782167.003
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار213.619167.85
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی213.398179.179
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار213.388170.589
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار213.298172.033
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور213.097165.219
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی212.876182.873
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار212.792170.104
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان212.646150.283
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب212.307150.191
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست212.198177.181
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان211.846168.256
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا211.773176.749
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان211.754182.174
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان211.672166.534
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست211.663154.915
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات211.395167.169
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ211.242175.364
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان211.094171.927
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی211.09171.756
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار211.057170.048
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب211.006174.006
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر210.892178.926
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات210.748178.546
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر210.663175.311
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی210.43178.195
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان210.418164.496
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان210.416182.432
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان210.402175.43
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ210.006179.938
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان209.564173.618
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر209.539182.234
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان209.365173.909
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان209.223178.396
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار209.104158.456
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب209.069162.274
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان208.999162.307
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ208.832169.344
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر208.589181.192
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست208.537165.158
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان208.13175.373
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار207.37174.468
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر207.288166.918
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه207.21150.037
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست207.172150.163
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا207.116166.195
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی207.052184.153
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک207.011165.646
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ206.98185.792
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز206.925169.73
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند206.916166.721
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان206.883150.034
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان206.86165.253
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا206.809151.318
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان206.546161.95
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب206.405160.907
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ206.307173.276
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی206.156167.067
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب206.096150.086
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان206.059181.481
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه206.055166.868
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب206.031150.167
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان205.84175.706
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی205.547170.585
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان205.448150.336
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان205.313153.117
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان205.272150.279
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی205.214163.66
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان204.928164.017
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان204.899163.049
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند204.87150.225
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز204.67171.864
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان204.595178.932
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان204.521150.016
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار204.485169.818
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار204.41165.544
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان204.23169.352
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست203.903152.024
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان203.896176.989
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار203.832170.731
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان203.695168.977
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر203.663152.511
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان203.612169.733
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب203.581171.737
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان203.543176.002
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی203.54170.657
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان203.491165.789
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار203.47168.692
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار203.174150.146
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست203.158180.719
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان203.117160.974
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ202.827169.267
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز202.814156.537
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان202.8150.742
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی202.743172.168
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار202.641151.971
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان202.489163.265
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان202.426171.921
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار202.368170.127
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا202.179150.505
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان202.065152.774
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان202.045174.175
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه202.045150.223
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان201.944163.85
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور201.733158.244
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه201.515160.434
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار201.252165.512
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور201.23163.521
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز201.129172.458
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا201.119169.276
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب201.035161.666
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان200.937172.24
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی200.772173.624
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب200.585168.554
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان200.422175.259
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار200.134151.228
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز200.017177.09
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان199.84168.13
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر199.475173.938
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان199.4167.024
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان199.147177.895
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان198.92168.474
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان198.718168.437
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل198.488157.745
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز198.409173.382
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار198.109182.66
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان197.929151.542
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل197.77167.895
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان197.622173.297
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل197.607150.576
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا197.493165.314
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان197.484173.448
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار197.367166.925
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان197.322166.858
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان197.305163.487
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز196.944170.072
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس196.935150.781
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان196.934156.209
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان196.382164.545
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز196.156176.242
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس195.35152.854
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان195.067172.028
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار194.899176.931
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان194.773153.347
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان194.404169.282
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان194.056167.426
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست194.012158.941
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان193.88150.041
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار193.534150.035
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان193.141151.785
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر192.968151.17
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان192.618167.856
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل192.481150.652
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب192.318158.367
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان191.996152.947
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کابل191.646187.701
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان191.64171.962
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار191.561170.563
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان191.136171.734
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان190.829166.935
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس190.798150.016
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست190.555161.791
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز189.927163.391
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان189.429160.197
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار189.266167.442
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان189.028160.42
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس188.897153.019
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان188.666156.934
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان187.856169.717
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز187.595165.158
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز186.941165.575
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان186.904166.8
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل185.279156.452
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان185.13164.814
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور184.665150.062
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه183.887150.001
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار180.95171.588
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پنجشیر180.393157.702
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس180.179151.068
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان179.584164.801
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز177.554153.078
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان175.216154.709
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست171.98159.822
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیکا168.649150.185
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی161.668153.057
ناکام149.9990
عوضی00
به نسبت سپری نمودن دو امتحان در یک سال00
کتابچه سوالات خود را به بیرون انتقال داده است00
به نسبت گرفتن عکس از کتابچه سوالات چانس و امتحان باطل است00
تخطی در صحن امتحان00
نقل با استفاده از فرومولر00
به نسبت بردن کتابچه سوالات خویش چانس و امتحان باطل است00
روز اول ورق جوابات خود را برده به روز دوم تسلیم نموده00
نقل00
نقل توسط ساعت هوشمند مبایل دار00
نقل توسط کتابچه قلمی که با خود آورده بود00
نقل توسط کتابچه که عکس گرفته شده بود00
نقل حضوری00
نقل در صحن امتحان00
نقل مبایل00
استفاده از ماشین حساب و فورمولر00
ورق جوابات خود را پس از مهر و لاک نمودن بکس آورده00